เอส.พี. วายส์แอนด์เคเบิ้ลส์

spwires@hotmail.com


เอส.พี. วายส์แอนด์เคเบิ้ลส์

Full Description


บจก. เอส.พี. วายส์แอนด์เคเบิ้ลส์

นำเข้าและจำหน่ายสายไฟฟ้า สายเคเบิลที่อยู่ (ภาษาไทย)

111/23, 113/22 บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.

Address (English)

111/23, 113/22 Boromratchonnee Rd., Arunamarin, Bangkoknoi, Bangkok

Zip code

10700

Tel.

0-2434-0099

Fax

0-2434-3251, 0-2884-9644