ฮาลโครว์ (ไทยแลนด์)

wiriya.pienchob@ch2m.com


ฮาลโครว์ (ไทยแลนด์)

Full Description


บจก. ฮาลโครว์ (ไทยแลนด์)
เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบ โครงสร้าง วิศวกรรมด้านการขนส่ง แหล่งน้ำและท่าเทียบเรือที่อยู่ (ภาษาไทย)

179 อาคารเอเชียเซนเตอร์ ชั้น 20 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.

Address (English)

179, Asia Center Bldg., 20th Fl., Sathorn Tai Rd., Thungmahamek, Sathon, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0 2679 0070

Fax

0 2679 0071

%d bloggers like this: