สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)


สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

Full Description


สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ทดสอบคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ (ภาษาไทย)

534/4 พัฒนาการ 18 พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

534/4 Phatthanakan 18, Phatthanakan Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2717-3000-10

Fax

0-2717-3026, 0-2717-3609

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)


สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

Full Description


สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ศูนย์ทดสอบ วิเคราะห์น้ำดี-น้ำเสียและเครื่องมือวิเคราะห์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

534/4 พัฒนาการ 18 พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

534/4 Phatthanakan 18, Phatthanakan Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2717-3000-10

Fax

0-2717-3026, 0-2717-3609

%d bloggers like this: