สุริยะ ลิฟท์ เครน เซลล์เซอร์วิส คอร์โปเรชั่น


สุริยะ ลิฟท์ เครน เซลล์เซอร์วิส คอร์โปเรชั่น

Full Description


บจก. สุริยะ ลิฟท์ เครน เซลล์เซอร์วิส คอร์โปเรชั่น
สร้าง ผลิต ติดตั้ง ซ่อม และจำหน่ายลิฟต์ส่งเอกสารที่อยู่ (ภาษาไทย)

3761/461-463 ยศดี จันทน์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.

Address (English)

3761/461-463 Yotsadi, Chan Rd., Bangkhlo, Bangkholaem, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2673-1365-7, 0-2211-0625

Fax

0-2211-2566