เค.ซี.อี.แมนเทนแนนซ์


เค.ซี.อี.แมนเทนแนนซ์

Full Description


บจก. เค.ซี.อี.แมนเทนแนนซ์
ออกแบบ สร้าง ซ่อม ดัดแปลงและติดตั้งลิฟต์บรรทุกที่อยู่ (ภาษาไทย)

119/161 หมู่ 4 เอกชัย-บางบอน แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.

Address (English)

119/161 Moo 4, Ekkachai-Bangbon Rd., Bangbon, Bangbon, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2416-9706-7, 0-2895-1254-7

Fax

0-2895-1252

%d bloggers like this: