เวิลด์ แฟกซ์เปเปอร์

patarin@worldfax.co.th


เวิลด์ แฟกซ์เปเปอร์

Full Description


บจก. เวิลด์ แฟกซ์เปเปอร์
ผลิตและจำหน่ายกระดาษแฟกซ์ กระดาษคิดเลข กระดาษเทอร์มอล กระดาษถ่ายเอกสารที่อยู่ (ภาษาไทย)

217, 219 จุฬาฯ 16 จรัสเมือง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.

Address (English)

217, 219 Chula 16, Charatmueang Rd., Wangmai, Pathumwan, Bangkok

Zip code

10330

Tel.

0-2214-2902-3, 0-2216-8474-6

Fax

0-2214-0777

%d bloggers like this: