อัลฟ่า อิเล็คทริค เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

alpha.electricengineering@gmail.com


อัลฟ่า อิเล็คทริค เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

Full Description


อัลฟ่า อิเล็คทริค เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

การขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

yg 32col_c4

Alphaelectric MAPที่อยู่ (ภาษาไทย)

33/101 ม.10 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Address (English)

33/101 M.10 T.Bangpla A.Bangplee Smutprakran

Zip code

10540

Tel.

0-2752-5015-17

Fax

0-2752-2296