Exhibition & Event Photos

Exhibition & Event Photos

Critical Infrastructure Protection & Resilience Asia 2016

การป้องกันโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ของประเทศและแผนฟื้นฟูกู้วิกฤต เอเชีย 2559

(ภาษาไทย) InterPlas Thailand 2016

7 – 10 กรกฎาคม 2016
ไบเทค บางนา

(ภาษาไทย) MANUFACTURING EXPO 2016

22 – 25 มิถุนายน 2016 ไบเทค บางนา

(ภาษาไทย) ProPak Asia 2016

15 – 17 มิถุนายน 2016
ไบเทค บางนา

(ภาษาไทย) วิศวกรรม’57

27 – 30 พฤศจิกายน 2014
ไบเทค บางนา

(ภาษาไทย) METALEX 2013

20 – 23 พฤศจิกายน 2013
ไบเทค บางนา

DSCF2250.JPG

(ภาษาไทย) PACK PRINT INTERNATIONAL

PACK PRINT INTERNATIONAL
ไบเทค บางนา
28 – 31 สิงหาคม 2013

DSCF2210.JPG

(ภาษาไทย) China-ASEAN (Thailand) Commodity Fair

18 – 21 กรกฎาคม 2013
IMPACT Muang Thong Thani

DSCF2156.JPG

(ภาษาไทย) Secutech 2013

Secutech 2013
ไบเทคบางนา
3 – 5 กรกฎาคม 2013

DSCF2027.JPG

(ภาษาไทย) Manufacturing Expo 2013

Manufacturing Expo 2013
20 – 23 มิถุนายน 2013
ไบเทค บางนา