มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์)


มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์)

Full Description


บจก. มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์)

  • นำเข้าและส่งออกเหล็ก โลหะ เครื่องจักร
  • ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์


ที่อยู่ (ภาษาไทย)

175 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 15-16 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.

Address (English)

175 Sathon City Tower, 15th-16th Fl., South Sathon Rd., Thungmahamek, Sathon, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2344-2222

Fax

0-2344-2008-9