พี แอนด์ อาร์ แอร์ซี เซอร์วิส บจก.


พี แอนด์ อาร์ แอร์ซี เซอร์วิส บจก.

Full Description


บจก. พี แอนด์ อาร์ แอร์ซี เซอร์วิส

บริการตีลัง บรรจุภัณฑ์ vacuum โหลดตู้ บริการบรรจุหีบห่อสินค้าอันตรายที่อยู่ (ภาษาไทย)

8/10 หมู่ 6 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Address (English)

8/10 Moo 6, Kingkaeo Rd., Rachathewa, Bangphli, Samutprakhan

Zip code

10540

Tel.

0 2738 8884-5, 0 2738 8844, 0 2738 8855

Fax

0 2738 8886

%d bloggers like this: